Килобайт

Микропроцессор

10. Компьютердің негізгі құрылғысына жатпайтын құрылғы: //

Перифериялық//

11. Видео карта не үшін арналған:

Дисплей бетінде бейнелерді жасауға арналған.

12. Компьютер ішіндегі ақпараттардың берілуін қамтамасыз ететін электрондық схема және бір будадан тұратын сымдар комплексі не деп аталады: //

Жүйелік шина. //

13.Компьютердің барлық негізгі құрылғыларын (орталық процессор және жедел жад модулдерін) бекітуге арналған комьютердің негізгі платасы: //

Аналық плата

14. Сопроцессор тағайындалуы: //

математикалық операцияларды орындағанда негізгі процессорға жәрдем беру. //

15. ЭЕМ-нің жедел жадысы-бұл: //

операцияларды орындау кезінде машина жиі көмек сұрайтын құрылғы. //

16. Компьютер іске косылғанда мәліметтерді уақытша сақтайтын жад: //

Жедел

17. Микропроцессордың тактілі жылдамдығы өлшенеді: //

Мегагерцпен

18. Плоттер құрылғысы- бұл: //

сызуларды қағазға шығару. //

19.Стример құрылғысы – бұл: //

қатты дискідегі барлық информацияларды тез сақтау.

20. Джойстик құрылғысы - бұл//

компьютерлік ойындарда қолданатын қолмен басқаратын тетік.

21. ЭЕМ-нің негізгі блоктары: //

енгізу-шығару құрылғысы, процессор, есте сақтау құрылғысы. //

22. Компьютердің алдында қалай дұрыс отыру қажет? //

Арқа тік, иық бос, шынтақ тік бұрышқа иілген, бас алға кішкене түсіп тұруы қажет. //

23. Монитор экранынан көзге дейінгі арақашықтық болуы қажет... //

70 см //

24. Компьютерді қосу торабы келесі тәртіп бойынша жүргізіледі: //

UPS, монитор, жүйелік блок. //

25. Микропроцессордың дәрежелігі – бұл: //

Өз регистрінде бір тактілі жиілікте ақпараттарды қабылдаудағы және өңдеуге бит мөлшері

26. Булева операциясының дұрыс жазылуын көрсет: //

1 «немесе» 0 = 1//

27. Джон фон Нейман принципы бойынша компьютер қандай құрылғылардан тұруы мүмкiн: //

Арифметика- логикалық құрылғы, басқару құрылғы, (енгізу,шығару), есте сақтау құрылғы (жады)28. Жүйелік блокта орналасады: //

процессор, оперативті жад, тұрақты есте сақтау құрылғысы, порттар мен платалар. //

29. Пернетақтада индикаторы бар пернелер: //

Scroll Lock, Caps Lock Numlock

30. Санау жүйесі –бұл: //

Сандардың жазылатын және оқылатын ережелер жиынтығы. //

31. Берілу әдісіне қарай санау жүйесі келесі түрлерге бөлінеді: //

позициалық және позициалық емес//

32. Процессордың өнімділігін көрсететін негізгі параметрлер: //

Физикалық көлемі.

33. Он алтылық санау жүйесіндегі сандарды көрсету үшін қолданатын сандар: //

сандар 0-9 және әріптерA-F. //

34. Сегіздік санау жүйесіндегі сандарды көрсету үшін қолданатын сандар : //

0-7. //

35. 11 саның ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне ауыстырыңыз: //

36. 1110 саның екілік санау жүйесінен ондық санау жүйесіне ауыстырыңыз.//

37. “ИНФОРМАТИКА” сөзінде қанша байт бар: //

88;// или 11

38. 13 саның ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне ауыстырыңыз: //

39. 1111 саның екілік санау жүйесінен ондық санау жүйесіне ауыстырыңыз.//

40. Ақпараттың 213 бит- сәйкес. //

Килобайт

41. MS DOS –та MD командасының қызметі: //

каталогты құру;//

42. MS DOS операциялық жүйесі қолданушыға қатысты қандай қызмет атқарады? //

компьютерді басқаруға мүмкіндік береді; //

43. MS DOS –та RD командасының қызметі: //

бос каталогты жою; //

44. MS DOS. ағымды каталогты ауыстырудың ішкі командасы://

Cd.//

45. MS DOS Экранды тазарту командасы: //

CLS46. MS DOS. Каталог –бұл: //

файлдарсақталатындискідегіарнайыорын; //

47. “ * ” символы MS DOS-та не үшін қолданылады: //

файл атына шаблон тапсырмасы. //

48. Файлдың .exe кеңейтіндісі білдіреді: //

орындалуы//

49. ITOG.exe файлдағы затын көрсетіңіз: //

exe//

50. Жаңа каталог құру: //

Dir. //

51. Файлдарды белгілеу үшін қолданылады: //

аты мен кеңейтілуі//

52. Файлдың толық аты тұрады: //

аты мен кеңейтілуі//

53. KALEN.txt файлдағы атын көрсетіңіз: //

+KALEN//

54. MS DOS. Dir/W командасынын қызметi?//

каталогтар мазмұнын ыкшамдап шыгару//

55. MS DOS -та exit командасының қызметi . //

MS DOS –тан шығып Windows қа оралу

56. MS DOS. Файлды экранға шығару командасы: //

Type//

57. MS DOS жүктелеген кезде өңделетін комaндалық файл: //

Autoexec.bat//

58. MS DOS-та файлдағы мәтін фрагментін іздеу командасы: //

Alt-F7

59. MS DOS-та экранға каталог мазмұнын бағана түрінде шығару командасы//

Dir/P

60. MS DOS -та EDIT командасының қызметi . //

Паскальда программаны орындау//

61. Файл test.txt d дискісінде: school каталогында, test түпкі каталогында орналасқан, оның толық жолын көрсет: //

d: \school\test\test.txt//

62. EKG.txt файлы С дискінде, FISIKA каталогында орналасады. Оның толық жолын көрсет://

C: \Frsika\ekg.txt

63. MS-DOS командасы: COPY a:\*.* b:\PLAN нені орындайды: //

a дискі жетегінің түбірлік каталогінің барлық файлын b дискі жетегінің катологіне көшіреді

64. Түпкі каталог дегеніміз не? //

Бірінші деңгейдегі түпкі каталогтарды және файлдарды тіркейтін негізгі каталог

65. Төмендегі командалардың қайсысы А дискісінің түбірлі каталогына файлдың атын өзгертіп ауыстырылады: //

Move thesis.bak a: \thesis l bak.n

66. Ағымды буманың құрылымын көрсететін панель.//

Файлдар панелі

67. Файлдар мен бумалар панелінен таңдап алынған элемент туралы ақпарат алу үшін қолданылатын панель. //

Тез қарап шығу панелі

68. NC программада F4 функционалдық пернесi не үшiн қолданылады? //


6625953917653765.html
6625999075492218.html
    PR.RU™